• Dnes je Štvrtok, 13. Jún 2024

Pracovná doba STK:
Po. - Pia.  6:30 - 16:00

Str.  6:30 - 18:00
Pracovná doba KO:
Po. - Pia.  6:30 - 15:00

Všeobecné informácie

Vo svojej prevádzke vykonávame uvedené druhy technických kontrol pre všetky kategórie vozidiel:

 • technické kontroly pravidelné
 • technické kontroly zvláštne
 • technické kontroly administratívne
 • technické kontroly na vydanie prepravného povolenia CEMT
 • opakované technické kontroly

Poverená technická služba pre technické kontroly


Technickou kontrolou sa rozumie posúdenie technického stavu vozidla, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek. Technickou kontrolou sa tiež preveruje zhodnosť vozidla so schváleným typom, ak na vozidle bola zistená nezhoda. Technická kontrola v stanici technickej kontroly sa vykonáva podľa jednotlivých druhov kontrol v rozsahu kontrolných úkonov ustanovených zákonom č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a doplnení niektorých zákonov, vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. g) a podľa metodík vydaných typovým schvaľovacím orgánom.

Technickou kontrolou sa na vozidle kontroluje:

 • brzdová sústava, riadenie,
 • nápravy, kolesá, pruženie, hriadele a kĺby, rám a karoséria,
 • osvetlenie a svetelná signalizácia, predpísaná a zvláštna výbava,
 • ostatné systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, zaťaženie životného prostredia,
 • identifikátory vozidla s údajmi uvedenými v dokladoch vozidla. Priebeh technickej kontroly

Prevádzkovateľ vozidla je povinný pristaviť na technickú kontrolu vozidlo čisté, s povinnou výbavou a vozidlá určitých kategórií aj zaťažené v miere ustanovenej vykonávacím právnym predpisom.

Pred začatím technickej kontroly musí prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predložiť na technickú kontrolu doklady v ustanovenom rozsahu.

Bez predloženia ustanovených dokladov a bez pristaveného vozidla nesmie technik technickej kontroly vykonať technickú kontrolu.

Pri technickej kontrole musí byť prítomný prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla. Na kontrolnej linke vedie vozidlo technik technickej kontroly alebo na jeho pokyn prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla, rovnako to platí, aj ak niektorý z kontrolných úkonov je potrebné vykonať mimo kontrolnej linky alebo ak ide o technickú kontrolu jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou, ktorú je možné vykonať aj mimo priestorov stanice technickej kontroly.

Na začiatku technickej kontroly sa overuje, či sa zhodujú identifikačné údaje v dokladoch s tými, ktoré sa nachádzajú na vozidle, skontroluje sa funkčnosť a stav dverí, okien, pneumatík, osvetlenia a pod. Kontrolný technik overí aj úplnosť povinnej výbavy.

Kontrola pokračuje meraním sklonu predných svetlometov, predpísaná hodnota sa nachádza priamo na každom svetlomete.

Účinnosť bŕzd sa zisťuje na valcovej skúšobni pre každú nápravu zvlášť, nezabúda sa ani na parkovaciu brzdu.

Na ďalšom stanovisku kontrolnej linky sa na zdviháku zospodu skontroluje stav karosérie, podvozku a tlmičov, zisťujú sa vôle v riadení a uložení kolies.

Vyhodnotenie technickej kontroly

Pri technickej kontrole sa technický stav vozidla alebo funkcia a činnosti jednotlivých systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek hodnotia trojstupňovou klasifikáciou. Vozidlo sa hodnotí podľa zoznamu možných chýb a úrovne ich závažnosti. Chybami sa rozumejú technické poruchy a iné prípady nesúladu zistené počas technickej kontroly.

Na základe výsledku hodnotenia je vozidlo podľa úrovne závažnosti:

 • spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke: ak sa technickou kontrolou nezistili žiadne chyby alebo sa zistili len ľahké chyby. Ak sa technickou kontrolou zistili ľahké chyby, prevádzkovateľ vozidla je povinný ich odstrániť
 • dočasne spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke: ak sa technickou kontrolou zistila vážna chyba. Ak sa technickou kontrolou zistila vážna chyba, prevádzkovateľ vozidla je povinný do 60 kalendárnych dní podrobiť vozidlo opakovanej technickej kontrole. Ak sa opakovanou
 • technickou kontrolou opätovne zistí tá istá vážna chyba, vozidlo je technicky nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke. Ak prevádzkovateľ vozidla nepodrobí vozidlo v ustanovenej lehote opakovanej technickej kontrole, vozidlo je technicky nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke,
 • nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke: ak sa technickou kontrolou zistila nebezpečná chyba.

Doklad o vykonaní technickej kontroly Dokladom o vykonaní technickej kontroly pravidelnej a technickej kontroly administratívnej vozidla, ktoré je prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, sú:

 • vyznačený protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola,
 • vyznačené osvedčenie o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola.