• Dnes je Streda, 12. Jún 2024

Pracovná doba STK:
Po. - Pia.  6:30 - 16:00

Str.  6:30 - 18:00
Pracovná doba KO:
Po. - Pia.  6:30 - 15:00

Príprava na EK

a.) Emisná kontrola pravidelná, emisná kontrola zvláštna a emisná kontrola administratívna

 • doklad vozidla (osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo technické osvedčenie vozidla pri vozidle, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie

vozidiel (DOVEZENÉ VOZIDLO) ) alebo potvrdenie o zadržaní, ak ide o vozidlo, ktorému je doklad vozidla zadržaný, alebo výpis z karty vozidla vydaný orgánom Policajného zboru, ak je doklad vozidla stratený,

 • protokol o montáži plynového zariadenia (vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu),

Pozn.: Pri emisnej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných

materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá okrem vyššie uvedených dokladov aj potvrdenie o vykonanej dezinfekcii vozidla.

b) Emisná kontrola opakovaná

doklady pre príslušný druh pôvodnej emisnej kontroly (už spomenuté v odseku a)).

Opakovaná emisná kontrola sa vykonáva v plnom rozsahu pôvodnej emisnej kontroly s dôrazom na kontrolu odstránenia chýb zistených pri emisnej kontrole, a to do 60 dní odo dňa vykonania pôvodnej kontroly.

Všeobecné podmienky výkonu emisnej kontroly Emisnej kontrole pravidelnej nepodlieha:

 • motorové vozidlo so zážihovým motorom mazané zmesou paliva a mazacieho oleja,
 • motorové vozidlo so zážihovým motorom prihláseným do evidencie vozidiel pred 1. augustom 1970,
 • motorové vozidlo so vznetovým motorom prihláseným do evidencie vozidiel pred 1. decembrom 1971,
 • malé motocykle do 50 cm3 Vyhodnotenie emisnej kontroly

Pri emisnej kontrole sa emisný stav motorového vozidla alebo funkcia a činnosti jednotlivých systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch vozidla, hodnotia trojstupňovou klasifikáciou.

Vozidlo sa hodnotí podľa zoznamu možných chýb a úrovne ich závažnosti. Chybami sa rozumejú technické poruchy a iné prípady nesúladu zistené počas emisnej kontroly. Na základe výsledku hodnotenia je vozidlo podľa úrovne závažnosti:

Spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke:

 • ak sa emisnou kontrolou nezistili žiadne chyby alebo sa zistili len ľahké chyby. Ak sa emisnou kontrolou zistili ľahké chyby, prevádzkovateľ vozidla je povinný ich odstrániť,

Dočasne spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke:

 • ak sa emisnou kontrolou zistila vážna chyba. Ak sa emisnou kontrolou zistila vážna chyba, prevádzkovateľ vozidla je povinný do 60 kalendárnych dní podrobiť vozidlo opakovanej emisnej kontrole. Ak sa opakovanou emisnou kontrolou opätovne zistí tá istá vážna chyba, vozidlo je nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke. Ak prevádzkovateľ vozidla nepodrobí vozidlo v ustanovenej lehote opakovanej emisnej kontrole, vozidlo je nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke.

Nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke:

 • je na vozidle zistená aspoň jedna nebezpečná chyba,
 • pri emisnej kontrole opakovanej sa opakovane zistí tá istá vážna chyba

Doklad o vykonaní emisnej kontroly Dokladom o vykonaní emisnej kontroly pravidelnej a emisnej kontroly administratívnej motorového vozidla, ktoré je prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike a je hodnotené ako spôsobilé alebo dočasne spôsobilé, sú:

 • vyznačený protokol o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola,
 • vyznačené osvedčenie o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola.