• Dnes je Sobota, 25. Máj 2024

Pracovná doba STK:
Po. - Pia.  6:30 - 16:00

Str.  6:30 - 18:00
Pracovná doba KO:
Po. - Pia.  6:30 - 15:00

Všeobecné informácie

Vo svojej prevádzke vykonávame uvedené druhy emisných kontrol pre všetky kategórie vozidiel:

 • emisné kontroly pravidelné
 • emisné kontroly opakované
 • emisné kontroly administratívne
 • emisné kontroly zvláštne

Druhy emisných kontrol:

 • so zážihovým motorom (palivo benzín, plyn) s nezdokonaleným emisným systémom (BEZKAT, NKAT)
 • so zážihovým motorom (palivo benzín, plyn) so zdokonaleným emisným systémom (RKAT),
 • so vznetovým motorom.
 • s plynovým pohonom (LPG,CNG,LNG)

Poverená technická služba pre emisné kontroly


Lehoty pravidelných kontrol

Kategória vozidla Prvá TK Nasledujúca
M1, N1, 01 A 02
M2, N2, N3, 03, 04
M1 až M3, N1 až N3, 01 až 04*
T1 až T5, R1 až R4
výcvikové vozidlá autoškoly L1e až R4

Emisnou kontrolou motorového vozidla sa rozumie kontrola stavu motora vozidla a jeho systému, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch, a meraním zistené dodržanie výrobcom určených podmienok a emisných limitov motora; ak výrobca

neurčil emisné limity motora, dodržanie emisných limitov ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom. Emisná kontrola sa vykonáva v stacionárnom pracovisku emisnej kontroly alebo v mobilnom pracovisku emisnej kontroly.

Emisné kontroly sa vykonávajú v rozsahu kontrolných úkonov ustanovených zákonom č. 106

/ 2018 Z. z.a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona a podľa metodík vydaných Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií.

Emisnej kontrole pravidelnej nepodlieha vozidlo kategórie M1 mazané zmesou paliva a mazacieho oleja (dvojtakt) a vozidlo kategórie L (motocykle a od nich odvodené vozidlá).

Prevádzkovateľ vozidla je povinný prevádzkovať a udržiavať vozidlo v riadnom technickom stave v súlade s podmienkami určenými jeho výrobcom. Mechanický stav motora vozidla pristavenom k emisnej kontrole musí bez jeho poškodenia umožňovať vykonanie emisnej kontroly. Motor nesmie vydávať neštandardné (zvláštne) zvuky a nesmie mať nepravidelný chod.

 • Pred začatím emisnej kontroly musí prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predložiť ustanovené doklady.

Emisnú kontrolu nie je možné vykonať:

 • ak nepredložíte ustanovené doklady,
 • ak nemožno naštartovať motor vozidla,
 • ak má vozidlo zjavne neúplné výfukové potrubie,
 • ak je zistený zjavný únik prevádzkových médií alebo,
 • ak vozidlo má poruchu na schválenom plynovom zariadení. Počas emisnej kontroly sa nesmie mazať chybová pamäť OBD.