• Dnes je Sobota, 25. Máj 2024

Pracovná doba STK:
Po. - Pia.  6:30 - 16:00

Str.  6:30 - 18:00
Pracovná doba KO:
Po. - Pia.  6:30 - 15:00

Náhradné VIN číslo

Náhradné identifikačné číslo vozidla VIN sa prideľuje, ak

 • pri výmene karosérie vozidla rovnakého typu v rámci jedného typového radu dôjde k odstráneniu tej časti karosérie, na ktorej výrobca vozidla umiestnil identifikačné číslo vozidla VIN,
 • pri oprave vozidla bola vymenená tá časť vozidla, na ktorej výrobca vozidla umiestnil identifikačné číslo vozidla VIN,
 • identifikačné číslo vozidla VIN je nečitateľné, neúplné alebo ho nemožno určiť.

Náhradné identifikačné číslo vozidla VIN typový schvaľovací orgán pridelí vozidlu na základe návrhu:

prevádzkovateľa vozidla, ak ide o vozidlo prihlásené do evidencie vozidiel,

prevádzkovateľa vozidla, ak ide o vozidlo, ktoré má vydané technické osvedčenie vozidla, prevádzkovateľa vozidla, ak ide o opätovne schvaľované vozidlo, alebo

vlastníka vozidla, ak ide o jednotlivo dovezené vozidlo z členského štátu alebo zmluvného štátu.

Návrh na pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN obsahuje identifikačné údaje navrhovateľa,

identifikačné údaje vozidla v rozsahu značka vozidla, obchodný názov vozidla, typ vozidla, variant typu vozidla a verzia variantu typu vozidla, druh vozidla, kategória vozidla, obchodné meno výrobcu vozidla, identifikačné číslo vozidla VIN, evidenčné číslo vozidla a dátum prvej evidencie vozidla,

odôvodnenie návrhu,

kópiu osvedčenia o evidencii časť I a osvedčenia o evidencii časť II, alebo technického osvedčenia vozidla, alebo osvedčenia o evidencii členského štátu alebo zmluvného štátu, ak bol taký doklad vydaný a ak ide o jednotlivo dovezené vozidlo z členského štátu alebo

 • zmluvného štátu; ak má osvedčenie o vozidle dve časti, musia byť predložené obidve časti, kópiu dokladu o nadobudnutí vozidla, najmä faktúra, kúpna zmluva alebo darovacia zmluva, ak ide o jednotlivo dovezené vozidlo z členského štátu alebo iného zmluvného štátu, odborný posudok o kontrole originality základnej nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania, protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola pravidelná vozidla nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania,

doklad o nadobudnutí tej časti vozidla, na ktorej bolo pôvodné identifikačné číslo vozidla VIN; predkladá sa, ak sa náhradné identifikačné číslo vozidla VIN prideľuje pri výmene karosérie vozidla alebo pri oprave vozidla,

stanovisko výrobcu alebo zástupcu výrobcu vozidla o tom, že ide o rovnaký typ karosérie v rámci jedného typového radu, ak sa náhradné identifikačné číslo vozidla VIN prideľuje pri výmene karosérie vozidla,

doklad o dopravnej nehode vydaný príslušným orgánom Policajného zboru alebo doklad o poistnej udalosti alebo obdobný doklad zo zahraničia, ak je vozidlo po dopravnej nehode alebo škodovej udalosti,

potvrdenie výrobcu alebo zástupcu výrobcu vozidla o stotožnení vozidla; potvrdenie sa

 • predkladá pri jednotlivo dovezenom vozidle z členského štátu alebo zmluvného štátu, ak má neidentifikovateľné identifikačné číslo vozidla VIN; potvrdenie sa nepredkladá, ak bol predložený doklad podľa písmena l) tretieho bodu,
 • v prípade vozidla po odcudzení: doklad orgánu Policajného zboru o oznámení odcudzenia vozidla, doklad orgánu Policajného zboru o vrátení vozidla, doklady preukazujúce

identifikáciu vozidla, najmä posudok kriminalisticko-expertízneho skúmania vozidla, doklad orgánu Policajného zboru o vyradení vozidla z evidencie vozidiel; predkladá sa, ak bolo vozidlo vyradené z evidencie vozidiel.

V súlade s položkou 73 písm. c) sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa za podanie návrhu na pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN zaplatí správny poplatok vo výške 20,- €. Správny poplatok sa uhrádza prostredníctvom platobného systému eKolok.

Výsledok kontroly originality Na základe výsledku hodnotenia stavu identifikátorov vozidla, stavu požadovaných dokladov a stavu údajov v evidencii vozidiel

 • spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
 • dočasne spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
 • nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.

Doklady o kontrole originality

 • odborný posudok o kontrole originality s hodnotením „dočasne spôsobilé“ alebo „nespôsobilé“.
 • protokol o vyrazení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN (len vozidla, ktorým bolo pridelené a výrazené náhradné identifikačné číslo VIN)