• Dnes je Štvrtok, 13. Jún 2024

Pracovná doba STK:
Po. - Pia.  6:30 - 16:00

Str.  6:30 - 18:00
Pracovná doba KO:
Po. - Pia.  6:30 - 15:00

Potrebné doklady

Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá na vykonanie kontroly originality okrem preukazu totožnosti aj tieto doklady, ak ide o

a) vozidlo prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike,
1. osvedčenie o evidencii časť I a osvedčenie o evidencii časť II, ak je vydané, alebo doklad o nahlásení straty alebo odcudzenia osvedčenia vydaný orgánom Policajného zboru, alebo doklad o zadržaní osvedčenia vydaný orgánom Policajného zboru; v prípade dokladu o nahlásení straty alebo odcudzenia alebo dokladu o zadržaní osvedčenia o evidencii časti II predkladá sa tiež aktuálna kópia alebo náhrada osvedčenia o evidencii časti II opatrená odtlačkom pečiatky orgánu Policajného zboru,
2. doklad o nadobudnutí karosérie vozidla alebo rámu vozidla, ktorý sa predkladá pri výmene karosérie vozidla alebo rámu vozidla,
3. doklad o vykonaní hromadnej prestavby typu vozidla podľa § 34 ods. 11 písm. b) a c) zákona, ktorý sa predkladá, ak ide o vozidlo, na ktorom je vykonaná hromadná prestavba typu vozidla,
4. rozhodnutie o povolení prestavby jednotlivého vozidla, ktoré sa predkladá, ak ide o prestavbu jednotlivého vozidla,

b) jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré je prihlásené do evidencie vozidiel,
1. doklad o nadobudnutí vozidla,
2. osvedčenie o evidencii z krajiny pôvodu alebo zo štátu, v ktorom je evidované, pri dvoch častiach osvedčenia o evidencii musia byť predložené obidve časti; ak osvedčenia sú v inom ako slovenskom jazyku alebo českom jazyku, predkladajú sa s úradným prekladom do štátneho jazyka, pričom pri harmonizovanom osvedčení o evidencii vydanom v členskom štáte sa úradne prekladajú len časti, ktoré nepodliehajú harmonizácii,
3. doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom je evidované, spolu s úradným prekladom do štátneho jazyka, ak doklad o vyradení je v inom ako slovenskom jazyku alebo českom jazyku; predkladá sa, len ak sa taký doklad v štáte vývozu vydáva,
4. doklad o prepustení vozidla do voľného obehu, ktorý sa predkladá, ak ide o vozidlo dovezené z tretieho štátu alebo zo zmluvného štátu,

c) jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré nie je prihlásené do evidencie vozidiel a má vydané technické osvedčenie vozidla,
1. doklad o nadobudnutí vozidla,
2. technické osvedčenie vozidla spolu s úradným prekladom do štátneho jazyka, ak osvedčenie je v inom ako slovenskom jazyku alebo českom jazyku,
3. doklad o prepustení vozidla do voľného obehu, ktorý sa predkladá, ak ide o vozidlo dovezené z tretieho štátu alebo zo zmluvného štátu,